ره خدمت پوییم: نگاهی به ۴۱ کنفرانس منطقه ای

۱۸ آذر ۱۳۸۸ (۹ دسامبر ۲۰۰۹)

در ماه اکتبر ۲۰۰۸ میلادی، بیت العدل اعظم بهائیان را به برپایی ۴۱ کنفرانس منطقه ای فراخواند که باید طیّ چهار ماه در سراسر جهان برگزار می شد.

پاسخ به این دعوت حیرت انگیز بود. نزدیک به ۸۰۰۰۰ بهائی از بیش از ۱۷۰ کشور به همراه دوستان شان در این کنفرانس ها حضور یافتند.

این فیلم سند تاریخی و الهام بخش لحظات گرانقدری است که حاضران در این گردهمآیی ها آموخته های خودشان در جریان فعالیّت برای ساختن جامعه را با هم در میان گذاشتند، تا برای کارهای پیش رو برنامه ریزی کنند، دست آوردهایشان را جشن بگیرند و برای خدمت به هم نوعان خود در جهان به پا خیزند.

ره خدمت پوییم: قسمت اول

ره خدمت پوییم: قسمت دوم

ره خدمت پوییم: قسمت سوم

ره خدمت پوییم: قسمت چهارم

ره خدمت پوییم: قسمت پنجم