تماس برای رسانه ها

تماس برای رسانه ها

کشوری و محلی:
برای کسب اطلاعات بیشتر در سطح کشور، رسانه ها میتوانند با محفل ملی بهائیان آن کشور که معمولاً در پایتخت آن کشور قرار دارد تماس حاصل نمایند. لطفاً رجوع کنید به جوامع ملی. همچنین میتوانید به محفل محلی بهائیان شهر خود در هر کشوری تماس بگیرید.
 
بین المللی:
برای مصاحبه و کسب اطلاعات بیشتر در مورد اوضاع شهروندان بهائی در ایران با نمایندگان و سخنگوی جامعۀ بین المللی بهائی در سازمان ملل با آدرس زیر تماس حاصل فرمائید:
 
خانم بانی دوگال
نمایندۀ ارشد جامعۀ بین المللی بهائی، سازمان ملل، نیویورک
تلفن: 2500-803 (212) 1+
تلفن بعد از ساعات اداری: 3020-329 (914) 1+
پست الکترونیکی: uno-nyc@bic.org
 
خانم دیان علائی
نمایندۀ جامعۀ بین المللی بهائی، سازمان ملل، ژنو
تلفن: 5400-798 (22) 41+
تلفن بعد از ساعات اداری: 0100-604 (78) 41+
پست الکترونیکی: geneva@bic.org
 
سیمین فهندژ در ژنو
(دفتر) ۰۰۴۱۲۲۷۹۸۵۴۰۰
(موبایل) ۰۰۴۱۷۸۸۸۸۰۰۷۵۹

پدیده ثابتی در لندن
مبایل ۰۰۴۴۷۷۴۳۳۸۲۹۰۵

فرهاد ثابتان در سانفرانسیسکو
(دفتر) ۰۰۱۸۴۷۷۳۳۳۴۶۰
(موبایل) ۰۰۱۹۲۵۵۴۸۹۸۱۸
پست الکترونیکی: fsabetan@bic.org
 

 
© 2008 Bahá’í International Community